Senin, 05 Juni 2017

Sṳ́-thù hàng-chhon 1:21-26

21 Pí-tet ki-siu̍k kóng: "Só-yî, yit-thin oi nang-ngoi kién-sién yit-ke ngìn kâ-ngi̍p ngài-têu, khiung-ha cho Chú Yâ-sû fu̍k-fa̍t ke kien-chṳn-ngìn. Liá ngìn yit-thin oi he Chú Yâ-sû chhai ngài-têu tông-chûng chhut-ngi̍p ke sṳ̀, tui Yok-hon hàng sé-lî khôi-sṳ́ to Yâ-sû su-chiap sṳ̂n-thiên liá-chham sṳ̀-kiên, thèu-mî lâu ngài-têu khiung-ha ke ngìn."


23 Yîn-vi án-ngiòng, thai-kâ thûi-sién lióng-ke ngìn, chhiu-he Yok-sit (phiên-miàng Pâ-sat-pâ, yu ôn-to Yù-sṳ-tû) lâu Mâ-thì-â.


24 Kì-têu khì-tó kóng: "Chú â, Ngì tî mî-yit-ke ngìn ke sîm; khiù Ngì chṳ́-sṳ ngài-têu, liá lióng-sà tông-chûng má-ngìn he Ngì só kién-sién,


25 oi kì chiap liá sṳ́-thù chṳt-fun ke. Liá chṳt-fun Yù-thai yí-kîn piong-thet, to kì yin-kôi hi ke só-chhai lé."


26 Kóng-liáu liá-ke fa, kì-têu chhiu chhû-chhiâm-é, chhai lióng-sà tông-chûng chhû-chhut Mâ-thì-â lòi; kì chhiu lâu khì-thâ sṳ̍p-yit-sà khiung-ha son-cho sṳ́-thù.

Sṳ́-thù hàng-chhon 1: 11-20

 11 kóng: "Kâ-li-li-ngìn â, cho-má-ke khî chhai liá-vi mong thiên nè? Liá-ke lì-khôi ngì-têu, su-chiap sṳ̂n-thiên ke Yâ-sû, ngì-têu khon-tó kì ngióng-pân sṳ̂n-thiên, kì ya voi án-ngiòng to-chón-lòi." 

12 Sṳ́-thù chhiu tui Kám-lám-sân chón Yâ-lu-sat-lâng hi; Kám-lám-sân lì sàng mò kí-yén, yok-yû yit kûng-lî. 


13 Yit ngi̍p sàng, kì-têu chhiu sông só he̍t ke lèu-táng; chhai ke-vi yû Pí-tet, Yok-hon, Ngâ-kok lâu Ôn-tet-lie̍t, Fî-li̍t lâu Tô-mâ, Pâ-tô-lò-mâi lâu Mâ-thai, Â-le̍t-fî ke lai-é Ngâ-kok, Kit-chin-tóng ke Sî-mùn, lâu Ngâ-kok ke lai-é Yù-thai.


14 Kì-têu sòng-sòng khiung-ha thùng-sîm khì-tó; tông-chûng ya yû kí-ke fu-ngìn-kâ lâu Yâ-sû ke â-mê Mâ-li-â, pin Yâ-sû ke-têu ló-thâi.


15 Ko-liáu kí-ngit, yû sin-thù ke chhi-fi, yok-yû yit-pak ngi-sṳ̍p sà chhâm-kâ. Pí-tet khî-hí-lòi, kóng:


16 "Kok-vi hiûng-thi! Sṳn-Lìn thûng-ko Thai-ví ke choi chhai Sṳn-kîn só yi-ngièn, koân-he Yù-thai tai ngìn chok Yâ-sû ke sṳ, yit-thin oi sṳ̍t-hien.


17 Liá Yù-thai pún-lòi su kién-sién lòi fûn-tâm ngài-têu ke kûng-chok, he ngài-têu tông-chûng ke yit-ke."


18 (Yù-thai yung kì chok-ok só tet ke chhièn mâi yit-te thièn; chhai ke-vi, kì tiên-to-thèu phuk hâ-lòi, tú-lie̍t chhòng-liù, hien-sí.


19 He̍t chhai Yâ-lu-sat-lâng ke ngìn chhiòn-phu yû thâng-tó liá-khien sṳ, só-yî yung kì-têu ke fa ham ke-te thi cho Â-kiet-thai-mâ, yi-sṳ chhiu-he "Hiet-thièn".)

20 "Chhiu-chhiong Sṳ̂-phiên só-siá ke: Ngien kì ke chhu-só fông-liòng thet, mò ngìn he̍t chhai ke tî-poi. Yu yû yit-ki siá-tén kóng: Ngien phe̍t-ngìn tet kì ke chṳt-fun."

Sṳ́-thù hàng-chhon 1: 1-10

1. Thì-â-fî-lò Sîn-sâng: Chhai ngài só-siá ke thi-yit-pún sû tî-poi, ngài yí-kîn chiông Yâ-sû ke yit-chhiet sṳ-chhìn lâu kau-hiun, tui kì khôi-sṳ́ kûng-chok,

1. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach

2 to kì su-chiap sṳ̂n-thiên ke-ngit, chhiòn-phu kóng-ko. Chhai sṳ̂n-thiên yî-chhièn, kì thûng-ko Sṳn-Lìn chṳ́-sṳ chhṳ-kâ só kién-sién ke sṳ́-thù chhin-tô sṳ-chhìn. 


2 until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen.


3 Pûn-ngìn hoi-sí yî-heu si-sṳ̍p-ngit-chûng, kì sṳt tui kì-têu hién-hien hó-tô pái, yung kok-chúng ke fông-fap chṳn-mìn chhṳ-kâ hàn sâng-sâng; kì chhîn-sṳ̂n pûn kì-têu khon-tó, yu tui kì-têu kóng-lun Song-ti koet ke sṳ-chhìn. 


3 After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of forty days and spoke about the kingdom of God.


4 Kì-têu khiung-ha ke sṳ̀, kì fûn-fu kì-têu kóng: "M̀-hó lì-khôi Yâ-lu-sat-lâng. Cheu ngài lâu ngì-têu kóng-ko ke, oi tén ngâ Pâ só yin-hí ke. 


4 On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: “Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about.


5 Yok-hon yung súi hàng sé-lî, chúng-he kí-ngit yî-heu ngì-têu voi liâng Sṳn-Lìn ke sé-lî." 


5 For John baptized withwater, but in a few days you will be baptized withthe Holy Spirit.”


6 Sṳ́-thù lâu Yâ-sû chhi-si̍p ke sṳ̀, mun Yâ-sû kóng: "Chú â, liá-ha ngì oi fî-fu̍k Yî-set-lie̍t-koet ke chú-khièn he-mò?"


6 Then they gathered around him and asked him, “Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?”

7 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Sṳ̀-kiên lâu ngit-khì he ngâ Pâ cheu chhṳ-kâ ke khièn-piang só-thin ke, m̀-he ngì-têu ke sṳ.


7 He said to them: “It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority.


8 Chúng-he Sṳn-Lìn lìm-to ngì-têu ke sṳ̀, ngì-têu voi mân-yû nèn-li̍t, pin oi chhai Yâ-lu-sat-lâng, Yù-thai lâu Sat-mâ-li-â chhiòn-thi, chhṳ̍t-to thiên-ngài hói-kok, vi ngài cho kien-chṳn."


8 But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.”

9 Kóng-liáu liá-ke fa, Yâ-sû chhai kì-têu ke chu-muk-chûng su-chiap sṳ̂n-thiên; kì sṳ̂n-to yùn táng-kô hi, kì-têu chhiu khon kì m̀-tó.


 9 After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight.


10 Kì lì-khôi ke sṳ̀, kì-têu chu-muk mong thiên. Fut-yèn, yû lióng-ke chok pha̍k-sâm ke ngìn khî chhai kì-têu sùn-thèu, 
10 They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them.
Minggu, 04 Juni 2017

梅县方言词典 / MÒI-YEN FÔNG-NGIÈN CHHṳ̀-TIÉN

Baru-baru ini saya menemukan 梅县方言词典 / MÒI-YEN FÔNG-NGIÈN CHHṳ̀-TIÉN (Kamus Dialek Meixian) di internet yang berisi tentang kosakata dan aturan bahasa hakka dialek Meixian. Dari penelusuran dan mencari-cari kosakata baru dari kamus itu, walau cukup sama ternyata emang ada juga yang berbeda dengan dialek Si-yen yang saya pelajari, walaupun keduanya berasal dari daerah Meizhou. di Meixian menyebut anjing keú bukan kiéu, ayam kê bukan kiê di dialek Taiwan (dialek jiaoling). kamus ini bagus sekali buat dipelajari, kalo ada kesempatan bisa didownload 

 http://www.down20.com/f-380592179162974


 berikut hasil ngubek-ngubek :

1.奏鬧熱  cheu-nau-ngie̍t : 1.ngajak bermain/bersuka cita 2. Bikin keributan

2. 腳影 kiok-yáng / kiok-yin: jejak kaki 

3.hò-sùn : pinggir sungai

4.七手八腳 chhit sú pat kiok --- ("tujuh tangan delapan kaki" makna: sibuk sekali + kacau balau)
 
5.陰涼  yîm-liòng = bayang-bayang; daerah yg tidak tersentuh cahaya 

6.土腔 thú-khiông = dialek lokal

7.在過chhôi-kwo = kasihan

8.打子 tá-chṳ́ = berbuah

9.Màng- màng chhièn = belum

10. 來往 lòi-vông = datang pergi

On horses dying in the stables (Wind-up Bird Chronicle)

天狗食月個時節對馬真係死無命
thiên-kiéu sṳ̍t-ngie̍t ke sṳ̀-chiet tui mâ chṳ̂n-he sí mò-miang

無想到有幾多只馬發癲 來死掉
mò-sióng-tó yû kí-tô chak mâ pot-tiên lòi sí-thet

講去講轉, 今下全世界乜有馬死?


kóng-hi kóng-chón, kîm-ha chhiòn sṳ-kie me-yû mâ sí ?

lâu這事情比較起來


lâu liá sṳ-chhìn pí-káu hí-lòi
 

無相干你來對人死
mò-siông-kôn ngì lòi tui-ngìn-sì

毋使愁
m̀-sṳ́ seù

請你想像一下該兜死馬

chhiáng ngì sióng-siong yit-ha ke-teû sí mâ

滿月下穀倉肚

mân-ngie̍t ha kuk-chhông tú

在禾稈上眠

chhai vò-kón song mìn

半生死難敨氣

pan-sâng-sí nàn theú-hi

喙出泡沫

choi chhut phau-ma̍t

當痛腸。。。

tong thung-chhòng * sí mò-miang = gawat sekali
* pot-tiên = gila
* kóng-hi kóng-chón= ngomong-ngomong, pada akhirnya
* tui-ngìn-sì = menyalahkan orang lain
* sióng-siong= mengimajinasikan, membayangkan
* mân-ngie̍t = bulan purnama
* kuk-chhông= lumbung (padi)
* mìn = berbaring
* vò-kón = jerami
* pan-sâng-sí = setengah mati
* theú-hi = bernafas
* choi chhut phau-ma̍t = mulut berbusa
* thung-chhòng = menyayat hati, sangat menyedihkan


Minggu, 21 Mei 2017

猛 mâng / mên

mari mengeksplor kata

dalam Bahasa Hakka bisa dibaca  /mâng/ atau /mên/

tergantung kosakatanya sih...

berikut adalah dari hasil korek mengorek dari kamus Hakka

mên
1. berani, cth : mên-yúng = pemberani
2. ganas, buas, mên-fú = harimau ganas , mên-su = binatang buas
cth idiom : fùng-súi mên-su ("banjir dan  binatang buas", digunakan untuk mengungkapkan sebuah bencana besar)

3. sangat cepat, dalam idiom 突飛進 / thu̍t-fî mên-chin = suatu kemajuan yang sangat pesat (makna "tiba-tiba terbang dan maju dengan cepat")


mâng

1. ganas, besar, digunakan utk api yang besar / berkobar. cth : mâng-fó (api besar)                  2. rajin, giat. cth: sat-mâng :giat/ rajin berjuang / bekerja keras.yî / 於

pemakaian yî 於 menurut kamus Hakka:

1. di, pada, sebagai penanda tempat atau waktu:cth: sâng yî 1986 ngièn (lahir pada tahun 1986).
2. terhadap (cth dari sebuah idiom: 委過於人 / vî ko yî ngìn :menyalahkan orang lain)
3. dengan (cth dari sebuah idiom:問道於盲 / mun tho yî mô :bertanya pada / dengan orang buta)
4. ke (cth :遷於外地 / chhiên yî ngoi-thi :pindah ke tempat yang lain)
5. dari (出於自願 / chhut-yì chhṳ-ngien:secara sukarela dari diri sendiri, berasal dari keinginan sendiri)
6. daripada (苛政猛於虎 kho-chṳn mên-fú : pemerintahan tiran lebih buas dari pada seekor harimau)